AbouThai 阿布泰國生活百貨 皇家暖宮貼 & 皇家足貼

岩岩去完泰國番黎,好多人都問我泰國有咩好物🛍買番黎,其實而家想買泰國的好物又洗咩✈️飛去泰國買仲要抬番黎咁old school 呢?

直接去香港 No.1️⃣ 連鎖泰式生活百貨,AbouThai 阿布泰國生活百貨直接掃貨🛒啦~泰國好物何其多,今次為大家介紹兩款我的至愛 -  皇家暖宮貼 & 皇家足貼👣。

香港 No.1️⃣ 連鎖泰式生活百貨 : AbouThai 阿布泰國生活百貨 皇家暖宮貼 & 皇家足貼 (三款味道)

https://annielittlecake.blogspot.com/2019/07/no1-abouthai.html

--------------------------------

📍皇家暖宮貼銷售點:
AbouThai 阿布泰國生活百貨、SASA同卓悅均有發售

#AbouThai  #阿布泰國生活百貨
#GoldPrincess
#足貼
#暖宮貼
=========================
AbouThai 全港13間分店:https://www.abouthai.com/locations
AbouThai Eshop:https://www.abouthai.com/shop
Facebook:AbouThai 阿布泰國生活百貨
925


最新美容日記

The latest beauty diary

查看更多