Pola美白丸😇

Pola美白丸❤️❤️😍
呢個係日本好出名
出名成份全天然而且安全有效嘅美白丸
所以價錢都會比較貴
但係曬黑咗嘅我又想快少少變返白
所以就決定內服外用
食咗呢個美白丸大概兩個月左右
自己就當然唔覺得自己白左啦
因為日日都對住自己
但係有一日朋友同我講:
你做咩白左咁多嘅?
我就知道係關美白丸事💓😍
食咗咁耐都冇任何副作用
絕對唔會話有手震心跳等等問題
所以我應該會繼續用佢💓

1475


最新美容日記

The latest beauty diary

查看更多